کمک های خیریه

آخرین پویش ها

پویش

ایجاد پویش(کمپین) جدید

می توانید پویش های خیرانه خود را از طریق این بخش ایجاد نمایید.

پویش تبسم امید

مورد تایید مجمع

پویش تبسم امید

حمایت از بخش حاشیه نشین در جامعه فلسطین

  • 0 ریال اهدا شده
  • 320,000,000 ریال مبلغ هدف
test