کمک های خیریه

احسان و صدقات

کمک به زلزله زدگان سوریه

مورد تایید مجمع

کمک به زلزله زدگان سوریه

کمک به کودکان یمن

مورد تایید مجمع

کمک به کودکان یمن

یمن شاهد بزرگترین بحران انسانی در جهان است.

کمک به بازسازی غزه

مورد تایید مجمع

کمک به بازسازی غزه

غزه هنوز به کمک ما نیازمند است ...

پرداخت زکات واجب

مورد تایید مجمع

پرداخت زکات واجب

این و اجب دینی را اهلش می رسانیم ...

آخرین پویش ها

پویش

ایجاد پویش(کمپین) جدید

می توانید پویش های خیرانه خود را از طریق این بخش ایجاد نمایید.

کمک به زلزله زدگان سوریه/ترکیه

مورد تایید مجمع

کمک به زلزله زدگان سوریه/ترکیه

در این شرایط سخت ، به یاری دردمندان بشتابیم.

  • 140,000,000 ریال اهدا شده
  • 2,000,000,000 ریال مبلغ هدف
test