کمک به زلزله زدگان سوریه/ترکیه

مورد تایید مجمع

کمک به زلزله زدگان سوریه/ترکیه

در این شرایط سخت ، به یاری دردمندان بشتابیم.

  • 140,000,000 ریال اهدا شده
  • 2,000,000,000 ریال مبلغ هدف
test