کمک های خیریه

آخرین پویش ها

پویش

ایجاد پویش(کمپین) جدید

می توانید پویش های خیرانه خود را از طریق این بخش ایجاد نمایید.

پویش بازسازی منازل

مورد تایید مجمع

پویش بازسازی منازل

افزایش رفاه خانواده های آسیب پذیر در شرایط مسکن نامرغوب از طریق ارتقای جامع مسکن که این خانواده ها را قادر می سازد از حق خود برای زندگی در خانه ای آبرومند برخوردار شوند.

 • 0 ریال اهدا شده
 • 500,000,000 ریال مبلغ هدف
پویش تبسم امید

مورد تایید مجمع

پویش تبسم امید

حمایت از بخش حاشیه نشین در جامعه فلسطین

 • 0 ریال اهدا شده
 • 320,000,000 ریال مبلغ هدف
پویش بازگشت لبخند

مورد تایید مجمع

پویش بازگشت لبخند

حمایت از خانواده های آسیب دیده در مواقع اضطراری و بحران

 • 0 ریال اهدا شده
 • 320,000,000 ریال مبلغ هدف
پویش گرمی محبت در سرمای فقر

مورد تایید مجمع

پویش گرمی محبت در سرمای فقر

کمک به خانواده های فقیر و آسیب پذیر و حمایت از کودکان از سرمای زمستان

 • 0 ریال اهدا شده
 • 900,000,000 ریال مبلغ هدف
پویش نیازهای ضروری

مورد تایید مجمع

پویش نیازهای ضروری

کمک به افراد دارای معلولیت برای بازگشت به جامعه.

 • 0 ریال اهدا شده
 • 200,000,000 ریال مبلغ هدف
کمک به معیشت سادات نیازمند جنوب کرمان

کمک به معیشت سادات نیازمند جنوب کرمان

این کمک ها برای نیازمندان شهرستان کهنوج ارسال خواهد شد.

 • 3,800,000 ریال اهدا شده
 • 156,000,000 ریال مبلغ هدف
کمک به راهپیمائی اربعین (زائر حسینی)

مورد تایید مجمع

کمک به راهپیمائی اربعین (زائر حسینی)

بیایید درایجاد یک حرکت بزرگ خودجوش درجهان اسلام مشارکت نمایید.

 • 15,130,001 ریال اهدا شده
 • 20,000,000 ریال مبلغ هدف
test