چنانچه تمایل دارید خیریه شما در سامانه آی محسن ، ثبت شده و به کاربران این وب سایت معرفی شود، می توانید از طریق فایل پیوست، چگونگی آن را آموزش ببینید. 

راهنمای نحوه ثبت یک خیریه جدید 

 

نکات ضروری :

  • کلیه اطلاعات خیریه و مجوزها باید به صورت دقیق بارگذاری شوند.
  • مدیران وب سایت آی محسن ، با دقت مدارک را بررسی می کنند و در صورت صحت سنجی و اعتبارسنجی، صفحه خیریه شما را فعال خواهند نمود. در غیر اینصورت درخواست شما رد خواهد شد.
  • شما می توانید کمپین های مختلف مرتبط با خیریه خود را در بازه های زمانی مشخص تعریف کنید. راهبرد سامانه آی محسن در بخش نیکوکاری، کمک های موضوعی می باشد. به همین دلیل کمک مستقیم به خیریه بدون تعریف کمپین، میسر نمی باشد. 

 

برای دریافت کمک از طریق همین سامانه به مدیر سیستم پیام دهید. چگونگی آن در فایل راهنما آمده است. 

test