کمک های خیریه

احسان و صدقات

کمک به کودکان یمن

مورد تایید مجمع

کمک به کودکان یمن

یمن شاهد بزرگترین بحران انسانی در جهان است.

کمک به بازسازی غزه

مورد تایید مجمع

کمک به بازسازی غزه

غزه هنوز به کمک ما نیازمند است ...

پرداخت زکات واجب

مورد تایید مجمع

پرداخت زکات واجب

این و اجب دینی را اهلش می رسانیم ...

صدقه عام

صدقه عام

این کمک ها صرفا صرف موارد مجاز در صدقات عام خواهد شد.

آخرین پویش ها

پویش

ایجاد پویش(کمپین) جدید

می توانید پویش های خیرانه خود را از طریق این بخش ایجاد نمایید.

کمک به راهپیمائی اربعین (زائر حسینی)

مورد تایید مجمع

کمک به راهپیمائی اربعین (زائر حسینی)

بیایید درایجاد یک حرکت بزرگ خودجوش درجهان اسلام مشارکت نمایید.

  • 15,130,001 ریال اهدا شده
  • 20,000,000 ریال مبلغ هدف
test