کمک به راهپیمائی اربعین (زائر حسینی)

مورد تایید مجمع

کمک به راهپیمائی اربعین (زائر حسینی)

بیایید درایجاد یک حرکت بزرگ خودجوش درجهان اسلام مشارکت نمایید.

  • 15,130,001 ریال اهدا شده
  • 20,000,000 ریال مبلغ هدف
test