کمک به معیشت سادات نیازمند جنوب کرمان

کمک به معیشت سادات نیازمند جنوب کرمان

این کمک ها برای نیازمندان شهرستان کهنوج ارسال خواهد شد.

  • 3,800,000 ریال اهدا شده
  • 156,000,000 ریال مبلغ هدف
test